Motto en visie

'Leer mij het zelf te doen' is het motto van onze school. Het is wat ons betreft de kern van het Montessorionderwijs. Wij willen kinderen, samen met hun ouders, helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke jonge mensen. ‘Leer mij het zelf te doen’ is het fundament van ons onderwijs. Zelfstandig leren denken en handelen, betekent op onze school: individueel, probleemoplossend en samenwerkend leren.

Maximale ontwikkeling

Vanuit de visie van Maria Montessori biedt onze school een goede omgeving voor de ontwikkeling voor kinderen. We streven drie doelen na:

  1. De ontwikkeling van de persoonlijkheid (bewustzijn, zelfrespect en wil)
  2. Het verwerven van vaardigheden om in het dagelijkse, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren
  3. Het leren vervullen van een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol in de samenleving

Leer mij het zelf te doen!

Binnen onze school zijn ‘zelfstandigheid van het kind’ en ‘zorg hebben voor de omgeving’ belangrijk. Zo ontwikkelen kinderen een waardevolle basis voor later. We gaan uit van de individuele ontwikkelingsbehoefte van kinderen. We hebben respect voor de eigen ontwikkeling, want kinderen verschillen van elkaar en ontwikkelen zich op eigen wijze.

Maximale ontwikkeling

We zoeken actief naar de talenten van kinderen en stimuleren een maximale ontwikkeling. We gaan daarbij uit van de ontwikkelingsfase waarin elk kind zich op een bepaald moment bevindt. We volgen de ontwikkelingen in een digitaal handelingsprotocol. Zo kunnen we de mogelijkheden en behoeften van elk kind beter signaleren en onderwijs op maat bieden. Ook hoogbegaafde kinderen krijgen zo de aanvullende zorg en begeleiding die ze nodig hebben.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

De Kanjertraining is voor alle leerlingen een vast onderdeel van het weekprogramma. Alle leerkrachten zijn gecertificeerde Kanjertrainers. Kinderen leren positief over zichzelf en over de ander te denken, waardoor ze minder last hebben van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het pestprotocol is opgesteld volgens de Kanjerregels.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT.